Enerji səmərəliliyi enerjinin istehsalından istehlakına qədər bütün mərhələ və proseslərdə təmin edilməlidir. Qanunvericilik bazasının, proqram və hədəflərin, standart və normaların mövcudluğu, maarifləndirmə və məlumatlandırma, enerji səmərəliliyi alətlərinin tətbiqi, texnoloji yeniliklərə əlçatanlıq, müasir idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi, təşviqedici mexanizmlər enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün əsas amillərdən hesab edilir.

Energetika Nazirliyi tərəfindən ilk növbədə qanunvericilik bazasının formalşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Avropa İttifaqının 2016-cı ildə yaradılmış “EU4Energy” Proqramı  çərçivəsində Enerji Xartiyasının dəstəyi ilə “Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin hazırlanıb.

Qanun enerji səmərəliliyi sahəsində ən mütərəqqi alətlərin tətbiqini və bu sahədə dövlət siyasətinin təməl prinsiplərini özündə ehtiva edir. Layihədə enerji səmərəliliyi sahəsində dövlət idarəetməsi və tənzimləmə ilə bağlı tədbirlər əksini tapıb.

Qanun qəbul edildiyi təqdirdə ölkəmizdə enerji auditinin həyata keçirilməsi, enerji menecmenti standartlarının tətbiqi, enerji effektivliyi xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi kimi məsələlər həllini tapacaq.

2019-cu ildən etibarən Avropa İttifaqının “EU4Energy” Proqramı  çərçivəsində Beynəlxalq Enerji Xartiyası ilə Enerji Effektivliyi üzrə Milli Fəaliyyət Planının hazırlanmasına başlanılıb. Həmçinin “Azərbaycanın enerji effektivliyi siyasətinin” icmalı layihəsi Enerji Xartiyası tərəfindən hazırlanaraq Energetika Nazirliyinə təqdim edilib.

Hazırda ikinci dərəcəli qanunvericilik aktlarının hazırlanmasına dəstək verilməsi məsələsi beynəlxalq təşkilatlarla müzakirə edilir.

Qanunvericilik və tənzimləmə mühitinin formalaşdırılması ilə yanaşı enerjinin istehsalı və təchizatı zəncirində səmərəliliyin təmin edilməsi ilə bağlı əməli addımlar atılır. Energetika sistemində müasir tələblərə cavab verən yeni istehsal güclərinin yaradılması, ötürülmə və paylama sistemlərində itkilərin azaldılması, istifadə olunan enerji istehsalı güclərində bərpa və yenidənqurma tədbirləri həyata keçirilməklə səmərəliliyə nail olunması bu addımların bir qismidir.

Enerji səmərəliliyini təmin edilməsinə dövlət orqanları ilə yanaşı istehlakçıların da töhfə verməsi vacibdir. Ən önəmlisi davranış dəyişiklərinin yaradılması, istehlakçıların enerjinin istifadəsinə daha həssas və diqqətli yanaşmasını təmin etməkdir. Enerji istehlakında səmərəlilik istehlakçıların enerji xərclərini azaltmaqla bərabər dövlətin iqtisadi inkişafına müsbət təsir edir. Yeni enerji istehsalı güclərinin yaradılması, enerjinin ötürülmə və paylama şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi çox böyük investisiya tələb edir. Səmərəlilik təmin edilməklə bu işlərin görülməsinə ehtiyac aradan qalxacaqdır. Eyni zamanda daxili tələbata yönəldilən enerji resurslarına qənaət edilməklə ixrac potensialı artırıla bilər ki, bu da ölkənin iqtisadi inkişafı üçün əlavə töhfədir.

Əhalinin enerji istehlakı əsasən işıqlandırma, istilik və soyutma, elektrik məişət cihazlarına və nəqliyyat vasitələrinə sərf edilir. Daha effektiv işıqlandırma vasitələri, yüksək enerji effektivliyi sinfinə malik məişət cihazları istifadə etməklə, enerji itkilərini azaltmaq üçün yaşayış mənzilində izolyasiya tədbirləri həyata keçirməklə, habelə cihazların və lampaların istifadəsi zamanı qənaət tədbirlərini diqqətdə saxlamaqla enerji istehlakı ciddi şəkildə azaldıla bilər.

Azərbaycan inkişaf etmiş və texnologiyalara sahib ölkələrlə yüksək şəkildə əməkdaşlıq edir, təcrübə və məlumat mübadiləsi həyata keçirilir. Bu cür tədbirlər ölkəmizdə enerji səmərəliliyinə və təmiz enerjiyə əlçatanlığın təmin edilməsinə imkan verə bilər.

Yalnız enerji və texnoloji inkişafın vəhdətini təşkil etməklə, enerji və ekoloji təhlükəsizlik problemlərini həll edə, istixana qazlarını azalda və iqlim dəyişikliklərinin fəsadlarını aradan qaldıra, hər kəsin dayanaqlı, etibarlı və əlverişli enerjiyə əlçatanlığını təmin edə bilərik.

 

Digər xəbərlər

Enerji səmərəliliyinin hüquqi tənzimlənməsi

“Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu “Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Enerji resurslarından səmərəli istifadə

Müasir dövrdə enerji ehtiyatlarının azalması, qiymətlərin dəyişkən olması, dünya ölkələrinin siyasi, iqtisadi və enerji mənbələri uğrunda maraqlarının toqquşması hər bir ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün güclü bir strategiya müəyyənləşdirməsini zəruri edir. Ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhalinin və iqtisadiyyatın enerji daşıyıcıları ilə etibarlı təminatı, yancağın və enerji növlərinin şaxələndirilməsi, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ilə yanaşı e

Azərbaycan Respublikasının enerji səmərəliliyi siyasəti

Ölkəmizin enerji səmərəliliyi siyasəti 1996-cı ildə "Enerji resurslarından istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun qəbul edilməsi ilə həyata keçirilməyə başlanılıb. Qanunda "enerji resurslarından səmərəli istifadə — texnika və texnologiyanın inkişafının müasir mərhələsində ətraf mühitə texnogen təsirin azalması şərtilə enerji resurslarından iqtisadi cəhətdən daha çox fayda ilə istifadə edilməsi” şəklində müəyyənləşdirilib.