Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Protokol xidməti sektoru haqqında 

ƏSASNAMƏ

 

 

1.Ümumi müddəalar

1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) Protokol xidməti sektorunun (bundan sonra – sektor) fəaliyyət istiqamətlərini, vəzifələrini, hüquqlarını və fəaliyyətinin təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Sektor Nazirliyin aparatının müstəqil struktur bölməsidir. Sektor bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində Nazirlikdə rəsmi və işgüzar qəbulların, görüşlərin, habelə qonaqların qarşılanması, yola salınması, Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin (bundan sonra - nazir) iştirakı ilə keçirilən tədbirlərlə bağlı protokol xidməti təminatının təşkilini və tənzimlənməsini həyata keçirir.

1.3. Sektor öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğu haqqında” Qanununu və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə”ni, Nazirliyin Kollegiyasının qərarlarını və nazirin əmr və sərəncamlarını (bundan sonra – Nazirliyin hüquqi aktları) və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4. Sektor öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən Nazirliyin Aparatının şöbələri və sektorlarının (bundan sonra – Nazirliyin struktur bölmələri), tabeliyində olan qurumlar, yanacaq-energetika sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, eləcə də mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

 

2.Sektorun fəaliyyət istiqamətləri

2.0. Sektorun fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.0.1. Nazirlikdə protokol xidməti təminatının təşkilinin və təkmilləşdirilməsinin həyata keçirilməsini təmin edir;

2.0.2. Nazirliyin strukturları tərəfindən protokol xidməti sahəsində işlərin aparılmasına metodiki rəhbərliyi həyata keçirir;

2.0.3. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

 

3.Sektorun vəzifələri

3.0. Sektor bu Əsasnamənin 2-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.0.1. Nazirliyin rəhbərliyi tərəfindən keçirilən müşavirələr, iclaslar, rəsmi qəbul və görüşlərdə, habelə Nazirlik tərəfindən keçirilən digər tədbirlərdə beynəlxalq təcrübəyə, milli adət-ənənələrə və ümumi qəbul olunmuş protokol qaydalarına əsaslanaraq, protokol xidmətinin həyata keçirilməsini, qeyd edilən tədbirlərin keçirildiyi yerlərin hazırlanmasını təmin edir;

3.0.2. Nazir və nazir müavinləri ilə beynəlxalq təşkilatların, səfirliklərin və digər diplomatik qurumların nümayəndələrinin və xarici nümayəndə heyətlərinin Nazirlikdə görüşlərini protokol qaydalarına uyğun təşkil edir, onların, habelə nazirin göstərişi ilə digər iclas və müşavirələrin müvafiq qaydada qeydiyyatının aparılmasını təmin edir;

3.0.3. Qonaqların qarşılanmasını, müşayiət olunmasını, yola salınmasını, oturuşun tənzimlənməsini və masada protokol xidmətinin təşkilini ümumi qəbul olunmuş protokol qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirir;

3.0.4. Nazirliyin rəhbərliyinin xarici səfərləri ilə bağlı pasport-viza məsələlərinin həll edilməsini, hava limanında (yerli və xarici) VIP salonun sifarişini, Azərbaycan Respublikasının müvafiq xarici ölkədə akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliyinə lazımi məlumatların çatdırılmasını və digər zəruri tədbirlər görülməsini səlahiyyətləri daxilində təmin edir;        

3.0.5. Nazirliyin rəhbərliyinin və əməkdaşlarının xarici ölkələrə ezamiyyətə getmələri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş səfirlikləri ilə əməkdaşlığı həyata keçirir;

3.0.6. Nazirliyin rəhbərliyinin dəvəti ilə xarici nümayəndələrin Azərbaycan Respublikasına səfərləri ilə əlaqədar səfər proqramlarını hazırlanmasını və onun müvafiq qaydada reallaşdırılmasını təmin edir;

3.0.7. Nazirlik tərəfindən keçirilən tədbirlərə dəvət edilmiş qonaqları qarşılayır, müşayiət edir, xarici qonaqların ölkədə qalması ilə bağlı məsələlərdə köməklik göstərilməsini və bununla bağlı digər zəruri işlərin həyata keçirilməsini səlahiyyətləri daxilində təmin edir;

3.0.8. Nazirliyin strukturları tərəfindən protokol qaydalarının həyata keçirilməsini əlaqələndirir və bu sahədə onlara lazımi yardım göstərir;

3.0.9. Qonaqlar tərəfindən nazirə və nazir müavinlərinə təqdim olunan hədiyyələri qeydə alır və Nazirlikdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlər görür;         

3.0.10. Nazir və nazir müavinlərinin ölkədə olan qonaqlara təqdim etmək məqsədilə Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini, musiqisini və Qarabağ probleminin həqiqətlərini özündə əks etdirən hədiyyələr paketinin hazırlanmasını təşkil edir;                

3.0.11. Fəaliyyət istiqamətləri üzrə vətəndaşlardan, dövlət orqanlarından, idarə, müəssisə və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərə və sorğulara qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmasını təmin edir;

3.0.12. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

4.Sektorun hüquqları

4.0. Sektor  öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.0.1. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, muvafiq sahə üzrə tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;

4.0.2. Müvafiq sahədə mutəxəssis hazırlanması, işcilərin ixtisasının artırılması, daxili və beynəlxalq protokol və etiket qaydalarının dərindən mənimsənilməsi məqsədilə müvafiq təlimlərdə iştirak etmək üçün təkliflər vermək;

4.0.3. Nazirlikdə həyata keçirilən rəsmi və işgüzar qəbullarda, görüşlərdə fəaliyyət istiqamətləri üzrə iştirak etmək;

4.0.4. Nazirliyin strukturları tərəfindən protokol xidməti sahəsində işlərin qurulmasında mərkəzləşdirilmiş və vahid yanaşmanın təmin olunması məqsədilə səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək, bu işin əlaqələndirilməsi üçün təkliflər hazırlamaq;

4.0.5. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar səlahiyyətləri daxilində Nazirliyin struktur bölmələrinə, yanacaq-energetika sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə, digər müəssisə, idarə və təşkilatlara müvafiq sorğular ünvanlamaq və onlardan müvafiq məlumatları (sənədləri) almaq;

4.0.6. Fəaliyyət dairəsinə aid edilmiş məsələlərlə bağlı səlahiyyətləri daxilində Nazirliyi dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik nümayəndəliklər, fiziki və hüquqi şəxslər qarşısında təmsil etmək, hüquq və mənafelərini müdafiə etmək;

4.0.7. Nazirlikdə və digər dövlət qurumlarında yaradılmış komissiyalarda, işçi qruplarında, fəaliyyətinə aid məsələlər üzrə keçirilən müxtəlif səviyyəli yerli və beynəlxalq tədbirlərdə Nazirliyi təmsil etmək, onların işində iştirak etmək;

4.0.8. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun xarici dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək və bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər hazırlamaq;

4.0.9. Sektorun strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində təkliflər vermək;

4.0.10. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

5.Sektorun fəaliyyətinin təşkili

5.1. Sektorun strukturu və işçilərinin say həddi nazir tərəfindən müəyyən və təsdiq edilir.           

5.2. Sektora nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən sektor müdiri rəhbərlik edir. Sektor müdiri sektora həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.           

5.3. Sektor müdiri olmadıqda onun səlahiyyətlərini müəyyən edilmiş qaydada sektorun əməkdaşlarından biri və ya nazir tərəfindən təyin edilmiş digər şəxs həyata keçirir;

5.4. Sektorun digər əməkdaşları nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir;

5.5. Sektor müdiri aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

5.5.1. Sektorun fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.5.2. Sektorun əməkdaşları arasında iş bölgüsü aparır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir, əmək və icra intizamına riayət etmələrinə nəzarət edir və davranışlarının etik davranış qaydalarına uyğunluğunu müntəzəm təhlil edir;

5.5.3. Sektora həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə tərtib edilmiş iş planlarını və digər sənədləri imzalayır, habelə iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirilməsinə nəzarət edir;

5.5.4. Sektorun əməkdaşları barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbeh tədbirləri görülməsi üçün rəhbərliyə təqdimat verir;

5.5.5. Sektorun vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Nazirliyin digər struktur bölmələrindən və tabeliyində olan qurumlardan  zəruri məlumat və sənədləri alır;

5.5.6. Daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılmasını təşkil edir;

5.5.7. Sektorda kargüzarlıq işlərinin aparılmasını və məxfilik rejimini təmin edir;

5.5.8. Sektorun əməkdaşlarının ixtisasının artırılması və əmək şəraitinin yaxşılaşdı-rılması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirir;

5.5.9. Sektoru təmsil edir.

5.6. Sektorun əməkdaşları bu Əsasnamənin tələblərinin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Çağrı mərkəzi sektoru haqqında 

ƏSASNAMƏ

 

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) Çağrı mərkəzi sektorunun (bundan sonra – sektor) fəaliyyət istiqamətlərini, vəzifələrini, hüquqlarını və fəaliyyətinin təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Sektor Nazirliyin aparatının müstəqil struktur bölməsidir. Sektor bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində sektora daxil olan müraciətlərin hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq operativ qəbulu, baxılması, cavablandırılması və tələb olunan digər informasiya xidmətlərinin göstərilməsinin  təşkilini və tənzimləməsini həyata keçirir.

1.3. Sektor öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğu haqqında” Qanununu və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə”ni, Nazirliyin Kollegiyasının qərarlarını və Azərbaycan Respublikasının energetika nazirinin (bundan sonra – nazir) əmr və sərəncamlarını (bundan sonra – Nazirliyin hüquqi aktları) və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4. Sektor öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən Nazirliyin Aparatının şöbələri və sektorlarının (bundan sonra – Nazirliyin struktur bölmələri), tabeliyində olan qurumlar, yanacaq-energetika sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, eləcə də mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

 

2. Sektorun fəaliyyət istiqamətləri

2.0. Sektorun fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.0.1. sektorun fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin edir;

2.0.2. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərlə bağlı sektora daxil olan müraciətlərin qəbul edilməsini, baxılmasını, cavablandırılmasını, araşdırılması məqsədilə aidiyyəti üzrə göndərilməsini və müraciət edən şəxslərə tələb olunan digər informasiya xidmətlərinin göstərillməsini təmin edir;

2.0.3. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

 

3. Sektorun vəzifələri

3.0. Sektor bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.0.1. müraciətlərin qəbulu, baxılması, cavablandırılması və tələb olunan digər informasiya xidmətlərinin göstərilməsini həyata keçirir;

3.0.2Nazirliyin rəsmi rabitə xətti vasitəsilə daxil olan zəngləri aidiyyəti struktur bölmələrə və ya şəxslərə yönləndirir;

3.0.3. sektora müraciət edən şəxslərə müvafiq Qaydalara uyğun olaraq operativ telefon məlumat xidmətlərinin göstərilməsini təmin edir;

3.0.4. sektora daxil olmuş müraciətlərin təhlilini aparmaq və bununla bağlı müvafiq hesabatlar hazırlayaraq Nazirliyin rəhbərliyinə təqdim edir;

3.0.5. sektorda göstərilən xidmətlərin uçotunun və keyfiyyətinə nəzarətin, sektordaxili qiymətləndirmənin aparılmasını həyata keçirir, daxil olan müraciətlərlə bağlı dövri hesabatları hazırlayaraq Nazirliyin rəhbərliyinə təqdim edir;

3.0.6. fəaliyyət istiqamətləri üzrə beynəlxalq təcrübəni öyrənir və uyğun təcrübənin tətbiqi ilə bağlı təkliflər hazırlayır;

3.0.7. energetika sahəsinə aid qanunvericilikdə baş verən, o cümlədən Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olan müvafiq yenilik, əlavə və dəyişiklikləri mütəmadi olaraq diqqətdə saxlayır və telefon məlumat xidməti zamanı istifadə edir;

3.0.8. Nazirlik tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər barədə müvafiq məlumatlandırma xidmətlərini göstərir;

3.0.9. sektorun iş planını və fəaliyyəti ilə bağlı dövrlər üzrə hesabatları hazırlayır; 

3.0.10. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

4. Sektorun hüquqları

4.0. Sektor  öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.0.1. Nazirliyin struktur bölmələri və tabeliyində olan qurumlar tərəfindən hazırlanmış hüquqi aktların, beynəlxalq müqavilələrin, habelə Nazirliyin hüquqi aktlarının layihələrinə dair təkliflər hazırlamaq;

4.0.2. xidməti zərurətlə əlaqədar Nazirliyin struktur bölmələrinə  müraciətlər və məlumatlar (sənədlər) barədə müvafiq qaydada sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

4.0.3. müvafiq sahəni tənzimləyən hüquqi aktların təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək;

4.0.4. müvafiq sahə üzrə analitik materiallar hazırlamaq, tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;

4.0.5. müvafiq sahədə mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün təkliflər vermək;

4.0.6. müraciətin cavablandırılmasında çətinlik olduqda və ya tərəddüd edildikdə Nazirliyin struktur bölmələrinə müraciət etmək;

4.0.7. xüsusi hallarda, müraciətlə əlaqədar bilavasitə araşdırılma aparılması zərurəti tələb olunduqda müraciət edəni qəbula dəvət etmək;

4.0.8. daxil olmuş şikayət və ya sorğu xarakterli müraciətlərin araşdırılması və nəticəsi barədə aidiyyəti üzrə məlumat verilməsi məqsədilə Nazirliyin elektron sənəd dövriyyəsi sistemi vasitəsilə Aparatın rəhbərinə müraciət etmək;

 4.0.9. Nazirlikdə və digər dövlət qurumlarında yaradılmış komissiyalarda, işçi qruplarında, fəaliyyətinə aid məsələlər üzrə keçirilən müxtəlif səviyyəli yerli və beynəlxalq tədbirlərdə Nazirliyi təmsil etmək, onların işində iştirak etmək;

4.0.10. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun xarici dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək və bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər hazırlamaq;

4.0.11. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

5. Sektorun fəaliyyətinin təşkili

5.1. Sektorun strukturu və işçilərinin say həddi nazir tərəfindən müəyyən və təsdiq edilir.            

5.2. Sektora nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən sektor müdiri rəhbərlik edir. Sektor müdiri sektora həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.3. Sektor müdiri olmadıqda onun səlahiyyətlərini müəyyən edilmiş qaydada sektorun əməkdaşlarından biri və ya nazir tərəfindən təyin edilmiş digər şəxs həyata keçirir.

5.4. Sektorun digər əməkdaşları nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

5.5. Sektor müdiri aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

5.5.1. sektorun fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.5.2. sektorun əməkdaşlar arasında iş bölgüsü aparır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir, əmək və icra intizamına riayət etmələrinə nəzarət edir və davranışlarının etik davranış qaydalarına uyğunluğunu müntəzəm təhlil edir;
5.5.3. sektora həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə tərtib

edilmiş iş planlarını və digər sənədləri imzalayır, habelə iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirilməsinə nəzarət edir;
5.5.4. sektorun əməkdaşları barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbeh tədbirləri görülməsi üçün rəhbərliyə təqdimat verir;

5.5.5. sektorun vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Nazirliyin digər struktur bölmələrindən və tabeliyində olan qurumlardan  zəruri məlumat və sənədləri alır;

5.5.6. daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılmasını təşkil edir;

5.5.7. sektorda kargüzarlıq işlərinin aparılmasını və məxfilik rejimini təmin edir.

5.5.8. sekrorun əməkdaşları Əsasnamənin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyirlar;                 
5.5.9. sektorun əməkdaşlarının ixtisasının artırılması və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirir;

5.5.10. sektoru təmsil edir.

5.6. Sektorun əməkdaşları bu Əsasnamənin tələblərinin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Ümumi şöbəsi haqqında

ƏSASNAMƏ

 

 

1. Ümumi müddəalar

1.1 Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) Ümumi şöbəsinin (bundan sonra - şöbə) fəaliyyət istiqamətlərini, əsas vəzifələrini, hüququnu və fəaliyyətinin təşkili qaydasını müəyyən edir.

1.2 Şöbə Nazirliyin aparatının müstəqil struktur bölməsidir. Şöbə bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsi, arxiv işi, vətəndaşların qəbulu və onların müraciətlərinə baxılması sahələrində işlərin təşkilini və tənzimlənməsini həyata keçirir.

1.3 Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğu haqqında” Qanununu və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və digər qanunvericilik aktlarını, “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə”ni, Nazirliyin Kollegiya qərarlarını, Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin (bundan sonra - nazir) əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur.

1.4 Şöbə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən Nazirliyin aparatının şöbələri və sektorları (bundan sonra – Nazirliyin struktur bölmələri), tabeliyində olan qurumlar, eləcə də mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir;

1.5 Şöbə müvafiq möhürə malikdir.

 

2. Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri

2.0 Şöbə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

2.0.1 Nazirlikdə kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsi, arxiv işi və vətəndaşların qəbulu və onların müraciətlərinə baxılması sahələrində işlərin təşkilinin və təkmilləşdirilməsinin həyata keçirilməsini təmin edir, habelə Nazirliyin struktur bölmələrinin bu sahədəki fəaliyyətinə əməli və metodiki rəhbərliyi həyata keçirir;

2.0.2 müvafiq sahənin inkişafını təmin edir;

2.0.3 qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

 

3. Şöbənin vəzifələri

3.0 Bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, şöbənin vəzifələri aşağıdakılardır:

3.0.1 Nazirliyin aparatında kargüzarlıq işinin təşkili, sənəd dövriyyəsinin aparılmasında mövcud qaydaların tələblərinə riayət edilməsinə təşkilati, əməli-metodiki rəhbərliyi və səlahiyyətləri daxilində cari nəzarəti həyata keçirir;

3.0.2 Nazirliyin tabeliyində olan qurumlarda kargüzarlığın, sənəd dövriyyəsinin aparılmasında mövcud qaydaların tələblərinə riayət edilməsinə əməli-metodiki rəhbərliyi və səlahiyyətləri daxilində ümumi nəzarəti həyata keçirir;

3.0.3 kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsi, arxiv işi, vətəndaşların qəbulu və onların müraciətlərinə baxılması sahələrində təşkilati-sərəncamverici sənədlərin layihələrini hazırlamaq və ya hazırlanmasında iştirak edir;

3.0.4 Nazirliyə daxil olan sənədləri qəbul etmək, Elektron İdarəetmə Sistemində (bundan sonra - EİS) qeydiyyata almaq, sənədlərin sürətlərinin çoxaldılmasını və aidiyyəti üzrə çatdırılmasını təmin edir;

3.0.5 Nazirliyə daxil olan və EİS-də qeydiyyata alınması mümkün olmayan qoşma, kitab, broşür və digər belə sənədlərin Nazirliyin aidiyyəti strukturlarına təhvil verir;

3.0.6 Nazirlikdə sənədlərin tez və vaxtında dövriyyəsini, sənədlərlə işin təşkilini, sənədlərin vaxtında icrasına səlahiyyətləri çərçivəsində cari nəzarəti və müəyyən olunmuş qaydada arxivə təhvil verilməsini təşkil edir;

3.0.7 xaric olan sənədlərin aidiyyəti üzrə göndərilməsini, təsnifləşdirilməsini və statistik hesabatların aparılmasını təmin edir;

3.0.8 sənədlər üzrə axtarış sistemlərinin qurulmasını və Nazirliyin əməkdaşlarının bu sistemlərdən istifadə etmələrini təşkil edir;

3.0.9 nazir tərəfindən təcili, xüsusi əhəmiyyətli sənədlər, o cümlədən vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə dair verilmiş tapşırıqların vaxtında icra olunmasına səlahiyyətləri çərçivəsində cari nəzarət edir;

3.0.10 vətəndaşların qəbulunu təşkil etmək, icrası şöbəyə həvalə edilmiş müraciətlərə baxılmasını və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edir;

3.0.11 Nazirliyin struktur bölmələrinin kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsi, vətəndaşların qəbulu, onların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı fəaliyyətini əlaqələndirmək, həmin strukturların kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşları ilə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq təlim və məlumatlandırma işlərini aparır;

3.0.12 Nazirlikdən çıxan sənədlərin tələb olunan formada, qaydada tərtib olunmasını, göstərilən ünvanların düzgünlüyünü yoxlamaq, müvafiq səhvlər aşkar edildikdə səbəbləri göstərilməklə sənədi Nazirliyin müvafiq strukturlarına geri qaytarır;

3.0.13 ünvanına çatmadan geri qayıtmış sənədlərin aidiyyəti üzrə çatdırılmasını təmin etmək üçün icraçıya verir;

3.0.14 sənəd qovluqlarının düzgün formalaşdırılması, sənədlərin tez tapılmasının təmin edilməsi, işlərin sistemləşdirilməsi, uçotu, onların saxlanma müddətlərinin müəyyən edilməsi, gələcəkdə arxivə lazımi səviyyədə təhvil verilməsi məqsədi ilə Nazirliyin fəaliyyəti nəticəsində yaranan və kənardan alınan bütün sənədlər daxil edilməklə işlərin ümumi nomenklatur-siyahısını tərtib edir;

3.0.15 imzalanmış əmrləri qeydiyyata almaq, saxlanılmasını və göndərilmə siyahısına əsasən çatdırılmasını təmin edir;

3.0.16 fəaliyyət istiqamətləri üzrə vətəndaşlardan, dövlət orqanlarından, idarə, müəssisə və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərə və sorğulara qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmasını təmin edir;

3.0.17 qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin qorunmasını təmin edir;

3.0.18 şöbənin iş planını, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları dövrlər üzrə hazırlayır;

3.0.19 Nazirliyin blanklarının uçotunu aparır;

3.0.20 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

4. Şöbənin hüquqları

4.0 Şöbənin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqları vardır:

4.0.1 sənədlərin icra müddətinə və vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının gedişinə nəzarət etmək və icra vaxtı keçmiş sənədləri aşkar etmək;

4.0.2 fəaliyyət istiqamətləri üzrə Nazirliyin struktur bölmələri tərəfindən hazırlanmış qanunvericilik aktlarının, təşkilati-sərəncamverici sənədlərin layihələrinə dair təkliflər vermək;

4.0.3 Nazirliyə aid sənədlərin əsli ilə düzgünlüyünü təsdiq etmək;

4.0.4 vətəndaşlar tərəfindən Nazirliyə ünvanlanmış və icrası şöbəyə həvalə edilmiş müraciətlərə baxmaq, araşdırmalar aparmaq və bu sahədə Nazirliyin müvafiq strukturlarının iştirakının təmin edilməsi üçün təkliflər vermək;

4.0.5 bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar səlahiyyətləri daxilində Nazirliyin struktur bölmələrinə müvafiq qaydada sorğular ünvanlamaq və onlardan müvafiq məlumatları (sənədləri) almaq;

4.0.6 Nazirliyin struktur bölmələri tərəfindən kargüzarlığın aparılması, arxiv işinin təşkili, vətəndaşların qəbulu və onların müraciətlərinə baxılması sahələrində qanunvericiliyin, təşkilati-sərəncamverici sənədlərin tələblərinin pozulmasını, habelə bu istiqamətlər üzrə onlara verilmiş tapşırıqların, həvalə edilmiş vəzifə və funksiyaların lazımınca icra edilməməsini doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına dair təkliflər vermək;

4.0.7 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, müvafiq sahə üzrə tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;

4.0.8 Nazirlikdə və digər dövlət qurumlarında yaradılmış komissiyalarda, işçi qruplarında, fəaliyyətinə aid məsələlər üzrə keçirilən müxtəlif səviyyəli yerli və beynəlxalq tədbirlərdə Nazirliyi təmsil etmək, onların işində iştirak etmək;

4.0.9 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun xarici dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək və bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər vermək;

4.0.10 müvafiq sahədə mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün təkliflər vermək;

4.0.11 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

5. Şöbənin fəaliyyətinin təşkili

5.1 Şöbənin strukturu və işçilərinin say həddi nazir tərəfindən müəyyən və təsdiq edilir. Şöbənin strukturuna Sənədlərin icrasına nəzarət sektoru və Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru daxildir.

5.2 Şöbənin fəaliyyətinə nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən şöbə müdiri rəhbərlik edir. Şöbə müdiri şöbəyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.3 Şöbə müdirinin nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən müavini (şöbə müdirinin müavini) vardır. Şöbə müdirinin müavini şöbə müdiri tərəfindən ona həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır. Şöbə müdiri olmadıqda onun səlahiyyətlərini müəyyən edilmiş qaydada şöbə müdirinin müavini və ya nazir tərəfindən təyin olunmuş digər şəxs həyata keçirir. Şöbə müdiri olmadıqda onun səlahiyyətlərini müəyyən edilmiş qaydada şöbə müdirinin müavini  həyata keçirir;

5.4 Şöbənin digər əməkdaşları nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

5.5 Şöbə müdiri aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

5.5.1 şöbənin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.5.2 şöbənin əməkdaşları arasında iş bölgüsü aparır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir, əmək və icra intizamına riayət etmələrinə nəzarət edir və davranışlarının etik davranış qaydalarına uyğunluğunu müntəzəm təhlil edir;

5.5.3 şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə şöbənin strateji və taktiki fəaliyyət planlarının hazırlanmasını təşkil edir, onları və digər sənədləri təsdiq edilməsi üçün rəhbərliyə təqdim edir və icrasına nəzarət edir;

5.5.4 şöbəyə daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılmasını təşkil edir;

5.5.5 şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə tərtib edilmiş iş planlarını və digər sənədləri imzalayır, habelə iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirilməsinə nəzarət edir;

5.5.6 şöbə üzrə Nazirliyin Kollegiyasında müzakirə edilməli məsələləri müəyyən edir və bu barədə təkliflərini Nazirliyin rəhbərliyinə təqdim edir, şöbə tərəfindən hüquqi aktların vaxtında və lazımi səviyyədə icrasını təmin edir;

5.5.7 şöbənin inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir;

5.5.8 şöbənin əməkdaşları barəsində həvəsləndirmə və ya intizam tənbehi tədbirləri görülməsi barədə nazirə təqdimat verir;

5.5.9 şöbədə kargüzarlıq işlərinin aparılmasını və məxfilik rejimini təmin edir;

5.5.10 şöbənin əməkdaşlarının ixtisasının artırılması və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirir;

5.5.11 şöbəni təmsil edir.

5.6 Şöbənin əməkdaşları bu Əsasnamənin tələblərinin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

6. Sənədlərin icrasına nəzarət sektorunun vəzifələri

6.0  Sənədlərin icrasına nəzarət sektorunun vəzifələri aşağıdakılardır:

6.0.1 Nazirliyə daxil olan sənədləri qəbul edir, Elektron İdarəetmə Sistemində (bundan sonra - EİS) qeydiyyata alır, sənədlərin sürətlərinin çoxaldılmasını və aidiyyəti üzrə çatdırılmasını təmin edir;

6.0.2 Nazirliyə daxil olan və EİS-də qeydiyyata alınması mümkün olmayan qoşma, kitab, broşür və digər belə sənədlərin Nazirliyin aidiyyəti strukturlarına təhvil verir;

6.0.3 Nazirlikdə sənədlərin tez və vaxtında dövriyyəsini, sənədlərlə işin təşkilini, sənədlərin vaxtında icrasına səlahiyyətləri çərçivəsində cari nəzarəti və müəyyən olunmuş qaydada arxivə təhvil verilməsini təşkil edir;

6.0.4 xaric olan sənədlərin aidiyyəti üzrə göndərilməsini, təsnifləşdirilməsini və statistik hesabatların aparılmasını təmin edir;

6.0.5 sənədlər üzrə axtarış sistemlərinin qurulmasını və Nazirliyin əməkdaşlarının bu sistemlərdən istifadə etmələrini təşkil edir;

6.0.6 Nazirlikdən çıxan sənədlərin tələb olunan formada, qaydada tərtib olunmasını, həmçinin göstərilən ünvanların düzgünlüyünü yoxlayır, müvafiq səhvlər aşkar edildikdə səbəbləri göstərilməklə sənədi Nazirliyin müvafiq strukturlarına geri qaytarır;

6.0.7 ünvanına çatmadan geri qayıtmış sənədlərin aidiyyəti üzrə çatdırılmasını təmin etmək üçün icraçıya verir;

6.0.9 sənəd qovluqlarının düzgün formalaşdırılması, sənədlərin tez tapılmasının təmin edilməsi, işlərin sistemləşdirilməsi, uçotu, onların saxlanma müddətlərinin müəyyən edilməsi, gələcəkdə arxivə lazımi səviyyədə təhvil verilməsi məqsədi ilə Nazirliyin fəaliyyəti nəticəsində yaranan və kənardan alınan bütün sənədlər daxil edilməklə işlərin ümumi nomenklatur-siyahısını tərtib edir;

6.0.10 imzalanmış əmrləri qeydiyyata alır, saxlanılmasını və göndərilmə siyahısına əsasən çatdırılmasını təmin edir;

6.0.11 qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin qorunmasını təmin edir;

6.0.12 sektorun iş planını, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları dövrlər üzrə hazırlayır;

6.0.13 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

7. Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektorunun vəzifələri

7.0  Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektorunun vəzifələri aşağıdakılardır:

7.0.1 vətəndaşların qəbulunu təşkil edir, icrası şöbəyə həvalə edilmiş müraciətlərə baxılmasını və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edir;

7.0.2 vətəndaşların qəbulu, onların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı fəaliyyətini əlaqələndirir, həmin struktur bölmələrinin kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşları ilə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq təlim və məlumatlandırma işlərini aparır;

7.0.3 vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə dair verilmiş tapşırıqların vaxtında icra olunmasına səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarət edir;

7.0.4 fəaliyyət istiqamətləri üzrə vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərə və sorğulara qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmasını təmin edir;

7.0.5 qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin qorunmasını təmin edir;

7.0.6 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

Azərbaycan  Respublikası  Energetika Nazirliyinin Maliyyə və təminat şöbəsinin 

ƏSASNAMƏSİ

 

 

1. Ümumi  müddəalar

1.1 Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) Maliyyə və təminat şöbəsinin (bundan sonra –Şöbə) fəaliyyət istiqamətlərini, vəzifələrini, hüquqlarını və fəaliyyətinin təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2 Şöbə Nazirliyin aparatının müstəqil struktur bölməsidir. Şöbə bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində Nazirliyinin aparatında maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti və mühasibat uçotunu təşkil edən, tarif və investisiya siyasətini həyata keçirir, əmək və əməyin ödənilməsi normalarına əməl olunması və əməkhaqlarının ödənilməsi işlərini təşkil və onlara nəzarət edir.

1.3 Şöbə  öz  fəaliyyətində  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğu haqqında” Qanununu və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə”ni, Nazirliyin Kollegiyasının qərarlarını və Azərbaycan Respublikasının energetika nazirinin (bundan sonra – nazir) əmr və sərəncamlarını (bundan sonra – Nazirliyin hüquqi aktları) və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4 Şöbə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən Nazirliyin Aparatının şöbələri və sektorlarının (bundan sonra – Nazirliyin struktur bölmələri), tabeliyində olan qurumlar, yanacaq-energetika sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, eləcə də mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

                     

2. Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri

2.0. Şöbə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

2.0.1. Nazirliyin əmlakının, öhdəliklərinin və bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunu aparır;

2.0.2. Nazirliyin Milli Mühasibat Uçotunun Standartlarına əsasən uçot siyasətini təşkil edir;

2.0.3. Nazirliyin büdcəsinin  proqnozlarının yerinə yetirilməsini təmin edir;

2.0.4. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotu hesabatlarında aktiv və öhdəliklər haqqında məlumatların dəqiqliyini təmin edir;

2.0.5. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada inventarizasiyanın həyata keçirilməsini təmin edir;

2.0.6. Nazirliyin tabeliyində olan idarələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edir;

2.0.7. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir;

 

3.Şöbənin vəzifələri

3.0. Şöbənin əsas  vəzifələri  aşağıdakılardır:

3.0.1 Nazirliyin aparatının  xərclər smetasının tərtib edilməsi və təsdiq edilməsi üçün Nazirə təqdim edir;

3.0.2 Nazirliyin aparatının əmlakının, öhdəliklərinin və bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunu aparır;

3.0.3 növbəti büdcə ili üzrə Nazirliyin büdcəsinin layihəsini hazırlamaq;

3.0.4 Nazirliyin mühasibat uçotunun təşkili və aparılması, o cümlədən  maliyyə hesabatlarının hazırlanması və müvafiq orqanlara təqdim etmək; 

3.0.5 Nazirliyin və tabeliyində olan qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini təhlil edilməsi, onların fəaliyyətinin  səmərəliliyinin artırılması barədə təklif  vermək;

3.0.6 Nazirliyin və tabeliyində olan qurumlara daxil olan maliyyə vəsaitlərinin, mal-materialların, əsas vəsaitlərin uçotunun, onların hərəkəti ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat uçotu sənədlərində düzgün əks  etdirilməsinə nəzarət etmək;

3.0.7 Nazirliyin aparatının işçilərinə əmək haqqının, mükafat, ezamiyyə və sair digər ödənişlərin və xərclərin hesablanmasının təmin edilməsi və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tutulmaların həyata keçirilməsi, Nazirliyin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə pul vəsaitinin banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınması və təyinatı üzrə xərclənməsi ilə əlaqədar zəruri tədbirləri görür;

3.0.8 satınalmaların qanunvericiliyin tələblərinə  uyğun həyata keçirilməsinin təmin etmək;

3.0.9 kassa qalığına dair yoxlamaların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə aparır;

3.0.10 bank əməliyyatlarında hesablara müxabirləşmə verilməsi, bank və xəzinə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür;

3.0.11 nazirliyin kassa əməliyyatlarını aparır;

3.0.12 mühasibat məlumatlarının, ilkin uçot sənədlərinin, mühasibat uçotu reyestrlərinin və digər uçot sənədlərinin məzmununun   məxfiliyini qoruyur;

3.0.13 müəyyən edilmiş qaydada Nazirliyin inventarizasiya aparılmasını, Nazirliyin balansında olan əmlakın qiymətləndirilməsini və yenidən qiymətləndirilməsini təşkil etmək;

3.0.14 Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar, mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərə görə daxil olan vəsait və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasının təmin edir;

3.0.15 müəyyən edilmiş ştat sayı və əməyin ödənilməsi fondu dairəsində Nazirliyin aparatının və tabeliyində olan qurumların ştat cədvəlinin layihəsinin hazırlamaq, digər maddələri üzrə təxsisatlarını və limitlərini planlaşdırır;

3.0.16 əsas vəsaitlərin, azqiymətli tez köhnələn əşyaların, qeyri-maddi aktivlərin mədaxili və hərəkətinin uçotunu aparır;

3.0.17 Nazirliyin işçilərinin müraciətləri əsasında onlara arayışlar verir;

3.0.18 Nazirin tapşırığı ilə hesabatlar, arayışlar və məlumat hazırlayır;

3.0.19 Şöbənin fəaliyyəti barədə Nazirə illik hesabatı təqdim edir;

3.0.20 Nazirliyin normayaratma fəaliyyətindən irəli gələn vəzifələri həyata keçirir;

3.0.21 Nazir  tərəfindən  şöbəyə  tapşırılmış  digər  vəzifələri yerinə  yetirmək;

3.0.22 Nazirliyin inzibati binalarının yanğından mühafizəsi və həmin binalarda sanitar-gigiyenik normalara riayət olunması ilə bağlı tədbirlər görür;

3.0.23 fəaliyyət istiqamətləri üzrə Nazirliyin rəhbərliyinin keçirdiyi müşavirələrin, iclasların, görüşlərin və digər bu kimi tədbirlərin təşkili və texniki təminatı ilə bağlı tədbirlər görür;

3.0.24 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.   

 

4. Şöbənin hüquqları

4.0 Şöbənin   öz  vəzifə  və  funksiyalarını  həyata  keçirmək  üçün  aşağıdakı hüquqları  vardır:

4.0.1 öz  vəzifə  və  funksiyalarının  yerinə  yetirilməsi  üçün  zəruri  olan  məlumatları (sənədləri) dövlət  və yerli özünüidarəetmə orqanlarından, fiziki və hüquqi şəxslərdən  almaq  üçün  sorğular vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

4.0.2 fəaliyyət istiqamətləri üzrə Nazirliyin struktur bölmələri tərəfindən hazırlanmış normativ-hüquqi aktların, Nazirliyin hüquqi aktlarının layihələrinə dair təkliflər vermək;

4.0.3 Nazirin tapşırığı ilə dövlət və beynəlxalq  proqramların həyata keçirilməsində iştirak etmək;

4.0.4 Nazirin tapşırığı ilə səlahiyyətləri çərçivəsində digər orqanlarda Nazirliyi  təmsil etmək;

4.0.5 fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları yerinə yetirmək.  

 

5. Şöbənin fəaliyyətinin təşkili

5.1. Şöbənin strukturu və işçilərinin sayı Nazir tərəfindən müəyyən olunur. Şöbənin strukturuna Maliyyə və uçot sektoru və Təminat sektoru daxildir.

5.2. Şöbənin fəaliyyətinə nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən şöbə müdiri rəhbərlik edir. Şöbə müdiri şöbəyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.3. Şöbə müdirinin nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır. Şöbə müdirinin müavin(lər)i şöbə müdiri tərəfindən on(lar)a həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır(lar). Şöbə müdiri olmadıqda onun səlahiyyətlərini müəyyən edilmiş qaydada şöbə müdirinin müavini (müavinlərindən biri) və ya nazir tərəfindən təyin olunmuş digər şəxs həyata keçirir.

5.4. Şöbənin digər əməkdaşları nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

5.5. Şöbə müdiri (baş mühasib):

5.5.1. şöbənin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.5.2. tabeliyində olan sektorlar və əməkdaşlar arasında iş bölgüsü aparır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir, əmək, icra və xidmət intizamına riayət etmələrinə nəzarət edir;

5.5.3. şöbə üzrə Nazirliyin Kollegiya İclasında müzakirə edilməli məsələləri müəyyən edir və bu barədə təkliflərini Nazirə  təqdim edir;

5.5.4. şöbənin əməkdaşları barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görülməsi üçün Nazirliyin rəhbərliyinə təqdimatlar verir;

5.5.5. şöbənin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün səlahiyyətləri daxilində nazirliyin digər strukturlarından zəruri məlumat və sənədləri alır;

5.5.1. daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılmasını təşkil edir;

5.5.6. şöbədə kargüzarlıq işlərinin aparılmasını və məxfilik rejimini təmin edir;

5.5.7. şöbəni təmsil edir.

5.5.8. Şöbənin əməkdaşları bu Əsasnamənin tələblərinin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq  məsuliyyət daşıyırlar.

 

6. Maliyyə və uçot sektorunun vəzifələri

6.0.  Maliyyə və uçot sektorunun vəzifələri aşağıdakılardır:

6.0.1. Nazirliyin aparatının  xərclər smetasının tərtib edilməsi və təsdiq edilməsi üçün Nazirə təqdim etmək;

6.0.2. Nazirliyin aparatının əmlakının, öhdəliklərinin və bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunu aparmaq;

6.0.3. növbəti büdcə ili üzrə Nazirliyin büdcəsinin layihəsini hazırlamaq;

6.0.4  Nazirliyin mühasibat uçotunun təşkili və aparılması, o cümlədən  maliyyə hesabatlarının hazırlanması və müvafiq orqanlara təqdim etmək; 

6.0.5  Nazirliyin və tabeliyində olan qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini təhlil edilməsi, onların fəaliyyətinin  səmərəliliyinin artırılması barədə təklif  vermək;

6.0.6  Nazirliyin və tabeliyində olan qurumlara daxil olan maliyyə vəsaitlərinin, mal-materialların, əsas vəsaitlərin uçotunun, onların hərəkəti ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat uçotu sənədlərində düzgün əks  etdirilməsinə nəzarət etmək;

6.0.7  Nazirliyin aparatının işçilərinə əmək haqqının, mükafat, ezamiyyə və sair digər ödənişlərin və xərclərin hesablanmasının təmin edilməsi və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tutulmaların həyata keçirilməsi, Nazirliyin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə pul vəsaitinin banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınması və təyinatı üzrə xərclənməsi ilə əlaqədar zəruri tədbirləri görmək;

6.0.8 satınalmaların həyata keçirilməsinin təmin etmək;

6.0.9 kassa qalığına dair yoxlamaların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə aparmaq;

6.0.10 bank əməliyyatlarında hesablara müxabirləşmə verilməsi, bank və xəzinə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görmək;

6.0.11 Nazirliyin kassa əməliyyatlarını aparmaq;

6.0.12 mühasibat məlumatlarının, ilkin uçot sənədlərinin, mühasibat uçotu reyestrlərinin və digər uçot sənədlərinin məzmununun   məxfiliyini qorumaq;

6.0.13 müəyyən edilmiş qaydada Nazirliyin inventarizasiya aparılmasını, Nazirliyin balansında olan əmlakın qiymətləndirilməsini və yenidən qiymətləndirilməsini təşkil etmək;

6.0.14 Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar, mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərə görə daxil olan vəsait və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasının təmin etmək

6.0.15 müəyyən edilmiş ştat sayı və əməyin ödənilməsi fondu dairəsində Nazirliyin aparatının və tabeliyində olan qurumların ştat cədvəlinin layihəsinin hazırlamaq, digər maddələri üzrə təxsisatlarını və limitlərini planlaşdırmaq;

6.0.16 əsas vəsaitlərin, az qiymətli tez köhnələn əşyaların, qeyri-maddi aktivlərin mədaxili və hərəkətinin uçotunu aparmaq;

6.0.17 Nazirliyin işçilərinin müraciətləri əsasında onlara arayışlar vermək;

6.0.18 şöbənin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə və şikayətlərə baxılması üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;

6.0.19 Nazirin tapşırığı ilə hesabatlar, arayışlar və məlumat hazırlamaq;

6.0.20 normayaratma fəaliyyətindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsində iştirak etmək.

 

7. Təminat sektorunun vəzifələri

7.0. Təminat sektorunun vəzifələri aşağıdakılardır:

7.0.1. Nazirliyin Aparatının struktur bölmələrinin səmərəli işləməsi üçün lazımı şəraitin yaradılmasını təmin edir, onların təsərrüfat-xidmət işlərini həyata keçirir;

7.0.2 Nazirliyin təsərrüfat sərbəstliyinin genişləndirilməsi üçün istehsalçılarla və tədavülçülərlə müqavilənin vaxtlı-vaxtında bağlanması, uzun və qısa müddətli təsərrüfat əlaqələrinin inkişafı üçün tədbirlər görür;

7.0.3 təsərrüfat avadanlıqlarının qorunması, onların bərpa olunması və artırılması, eləcədə xidmət sahələrini və onları əhatə edən ərazidə təmizliyə riayət edilməsini təmin edir;

7.0.4 təsərrüfat xidmətləri işinin yerinə yetirilməsini təşkil edir;

7.0.5 Nazirliyin yerləşdiyi ərazidə və binada sanitariya və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına uyğun olaraq təsərrüfat xidmətlərini lazımı vəziyyətdə saxlanılmasını təmin edir;

7.0.6 Nazirliyin əsas fondlarının cari və əsaslı təmiri planının işlənib hazırlnmasında və təsərrüfat xərclərinin smetasının tərtibində iştirak edir və onlara nəzarət edir;

7.0.7 struktur bölmələrini təsərrüfat inventarı ilə təmin edir, onların mühafizəsi, təmir olunmasına nəzarətini vaxtında həyata keçirir;

7.0.8 xidmət üzrə müqavilələrin bağlanmasına lazım olan sənədləri rəsmiləşdirir, vacib təsərrüfat mallarının saxlanmasını təşkil edir, təsərrüfat məqsədləri üçün ayrılmış material və vəsaitin səmərəli istifadəsinə nəzarət edir;

7.0.9 Nazirlikdə təcrübə mübadiləsi ilə əlaqədar keçirilən iclas, konfrans, sərgi, eləcədə digər tədbirlərin inzibati xidmətini təşkil edir;

7.0.10 yanğından mühafizə tədbirlərinin yerinə yetirilməsinin və yanğından mühafizə avadanlıqlarının saz halda saxlanmasını təmin edir;

7.0.11 Nazirlyin anbarındakı mal-materialların və əsas vəsaitlərin səmərəli istifadəsini təmin edir;

7.0.12 Nazirlyin anbarındakıı malların təhvil-təslimini və daxili qaimələr əsasında paylanmasını təşkil edir;

7.0.13 Nazirlyin anbarına nəzarəti həyata keçirir.

 

Səhifə 1 Cəmi 4

Xəbərlər

Energetika

Tədbirlər

CQD AZ

 Mediada biz  Çağrı Mərkəzi  Qaynar Xətt Əmtəə
 media  call1  hotline
 en  Brent  $/b 67.27
 flag usa2x  WTI  $/b 58.64
 az  Azeri Light  $/b 68.82
Apellyasiya Şurası Texniki Şura Elanlar Cənub Qaz Dəhlizi Maarifləndirici
məlumatlar
         
appel texnikiSmall annonceSmall sgcSmall maarif

 

 

1 2 3 4 fond

 

aggression khojaly abida virtual qarabag maps az

 

 

socar logo ardnf1 azenerji azeriqaz azerisiq azeristilik asan
Saytda yerləşdirilən məlumatlar və saytın dizaynı. © Energetika Nazirliyi 2018. Bütün hüquqlar qorunub

Please publish modules in offcanvas position.