Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsi Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin dövlət qaz nəzarətini həyata keçirən qurumudur və əsas vəzifəsi neft və qaz yataqlarının işlənməsində, energetika məhsullarının hasilatında, qaz təchizatında (istehsalı, emalı, saxlanması, nəqli, paylanması, mayeləşdirilməsi və istifadəsi), satışında, sənaye və məişət qaz qurğularının, avadanlıqlarının, kəmərlərinin və digər obyektlərinin layihələndirilməsində və yenidən qurulmasında qazdan səmərəli istifadənin və qaz qurğularının etibarlı istismarının təmin edilməsinə, həmçinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, qazdan istifadə qaydalarının və müvafiq sahəyə dair digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına nəzarət etməkdir.

Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, “Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə”ni, Nazirliyin əmr, sərəncam və qərarlarını, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin 13 iyun 2014-cü il tarixli 05 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsinin Əsasnaməsi"